Zadaniem Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej jest nie tylko niesienie pomocy osobom potrzebującym, ale również angażowanie innych osób w niesienie tej pomocy.

Udzielanie przez Caritas diecezjalną pomocy przybiera różne formy: pomoc doraźna (jednorazowa, najczęściej rzeczowa) oraz pomoc zorganizowana (np. w placówkach takich, jak świetlice dla dzieci, stołówki dla ubogich, magazyny pomocy żywnościowej i rzeczowej oraz poprzez fundusz stypendialny). Ważną rolę w niesieniu tej pomocy odgrywają Parafialne Zespoły Caritas, które funkcjonują w poszczególnych parafiach. Ich wolontariusze są najbliżej osób potrzebujących, najlepiej znają ich potrzeby i mogą przyjść ze skuteczną pomocą.

Jednym z istotniejszych zadań Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej jest kształtowanie społecznej postawy wrażliwości i miłosierdzia poprzez ukazywanie różnych form zaangażowania na rzecz osób potrzebujących i zachęcanie do włączania się w niesienie pomocy. Do tych form należą m.in.: praca w charakterze wolontariusza, przekazywanie ofiar rzeczowych i finansowych, wsparcie duchowe.

Nasz parafialny Zespół Caritas działa na dwóch płaszczyznach:
· Pomoc charytatywna (żywnościowa)
· Świetlica dla dzieci (od pon. do pt. godz. 14:00 – 18:00)

Zapraszamy wszystkich, którzy sercem i swym czasem chcą się podzielić z innymi.

Informacja o Programie Pomocy Żywnościowej 2021-2027 realizowanej przez parafialny zespół CARITAS

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)
współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus