SAKRAMENT BIERZMOWANIA DLA MŁODZIEŻY

 

Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się w VIII klasie szkoły podstawowej i trwa dwa lata. Przygotowanie obejmuje udział w życiu liturgicznym parafii oraz comiesięczne spotkania formacyjne.

 

Zanim udasz się do kancelarii warto wiedzieć:

1. Jeśli mieszkasz na terenie naszej parafii i byłeś w niej ochrzczony:

  • przyjdź do kancelarii parafialnej i zgłoś swoje personalia.

2. Jeśli mieszkasz na terenie naszej parafii, a ochrzczony byłeś w innej parafii:

  • dowiedz się gdzie byłeś ochrzczony i przynieś metrykę chrztu z aktualną datą.

3. Jeśli nie mieszkasz na terenie naszej parafii a chcesz w naszej wspólnocie parafialnej otrzymać sakrament bierzmowania:

  • uzyskaj od swoich duszpasterzy zgodę na bierzmowanie poza swoją parafią.

 

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA DLA DOROSŁYCH

 

1. Wprowadzenie teologiczne

Przyjęcie sakramentu bierzmowania, który należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu, gdyż poprzez bierzmowanie ochrzczeni „jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególna moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285. Dalej skrót KKK). Chociaż więc sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306). Dlatego każdy ochrzczony, który nie był jeszcze bierzmowany, może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania (por. kan. 889 § 1 Kodeks Prawa Kanonicznego. Dalej skrót KPK). Wierni mają obowiązek przyjąć sakrament bierzmowania w odpowiednim czasie (por. kan. 890 KPK). Ponieważ zdarzają się zaniedbania tego obowiązku, dlatego niniejszą instrukcją określam zasady, jakimi należy się kierować przy udzielaniu sakramentu bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

 

2. Sytuacja nadzwyczajna dorosłego kandydata do bierzmowania

Kandydat do bierzmowania znajduje się w sytuacji nadzwyczajnej w następujących okolicznościach:

  • Osoba dorosła po ukończeniu 21 roku życia;
  • Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa („Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy to jest możliwe bez poważnej niedogodności” – kan. 1065 § 1 KPK);
  • Zamiar uregulowania związku niesakramentalnego (osoby żyjące w związku niesakramentalnym to te, które zawarły tylko kontrakt cywilny, jak również żyjące w konkubinacie);
  • Pragnienie pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej (kan. 892-893 KPK) lub świadka bierzmowania (kan. 872-874 KPK) po ukończeniu 21 roku życia;
  • Emigracja młodzieży;

 

3. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

  • Przygotowanie do bierzmowania kandydatów będących w sytuacjach nadzwyczajnych odbywa się w dekanacie raz w roku. Wykaz dekanatów przygotowujących dorosłych kandydatów załączony jest poniżej.  Osoby zainteresowane przygotowaniem do bierzmowania zgłaszają się do wskazanej parafii formacji;
  • Kandydat powinien uczestniczyć w spotkaniach tematycznie odpowiadających pięciu etapom diecezjalnego programu do bierzmowania Życie Boże:

Etap I: Decyzja w sprawie wiary

Etap II: Doświadczenie spotkania z Jezusem

Etap III: Nowe życie w Duchu Świętym

Etap IV: Apostolstwo aż po krańce świata

Etap V: Powołanie do wspólnoty życia i wiary