Celem Poradni jest udzielanie bezpłatnej pomocy:
1. małżeństwom, całym rodzinom oraz poszczególnym jej członkom w rozwiązywaniu problemów małżeńskich, rodzinnych, wychowawczych, szkolnych, a także problemów natury moralnej i religijnej,
2. wspomaganie wszechstronnego rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży,
3. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami doktryny chrześcijańskiej,
4. wspomaganie rodzin w sytuacjach kryzysowych. Do zadań Poradni m.in. należy pomoc rodzinie w zachowaniu i rozwoju więzi.

Zadania Poradni:
Poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej i profilaktycznej, a w szczególności :
1. Pomoc rodzinie w zachowaniu i rozwoju więzi emocjonalnych (uczenie prawidłowego kontaktu i sposobów wychodzenia z zagrożeń).
2. Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i kryzysowych.
3. Pomoc w zadaniach wychowawczych, szczególnie trudnościach, jakie przynosi indywidualność dziecka i jego przemiany rozwojowe.
4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów bytowych.
5. Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami pozarządowymi, jednostkami administracyjnymi.
6. Współpraca z Radami Pedagogicznymi, Komitetami Rodzicielskimi Szkół.
7. Organizowanie spotkań dla rodziców, dzieci i młodzieży z zaproszonymi prelegentami.
8. Pomoc kobiecie w stanie błogosławionym i jej dziecku lub pomoc małżeństwom oczekującym potomstwa.
9. Współpraca z Ośrodkiem Adopcyjnym.
10. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy.
11. Cykliczne spotkania dla rodziców z psychologiem, pedagogiem, doradcą rodzinnym.
12. Cykliczne spotkania dla nauczycieli i rodziców w temacie wychowania prorodzinnego i seksualnego.